Previous Entry Share Next Entry
Зарплаты для чиновников повысились за счет образовательных программ | «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
Алексей Бизяев
aleksey_bizyaev
http://chelovekizakon.ru/news/20120920/zarplaty-dlya-chinovnikov-povysilis-za-schet-obrazovatelnyx-programm-21330

?

Log in

No account? Create an account